PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

środa, styczeń 19, 2022
Rozmiar tekstu

XI edycja Konkursu "OTWARTE DRZWI" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o tematyce niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Uczestnicy:

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:

 • rehabilitacja  społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.

Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
 1. prezentację przedmiotu pracy,
 2. cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
 3. techniki badawcze,
 4. najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej.

Termin składania prac:

do 21 lipca 2014 r.

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Więcej na: http://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-7/2338,Ogloszenie-Konkurs-Otwarte-Drzwi.html?search=932173024

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski oferuje płatne staże dla osób niepełnosprawnych zarówno dla absolwentów uniwersytetów lub innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak również dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie (art. 18 przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego określający kwalifikacje akademickie niezbędne do ubiegania się o płatny staż nie ma w związku z tym zastosowania do tego programu).

Głównym celem programu jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego i cennego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z pracą Parlamentu Europejskiego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
 • ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
 • posiadanie dogłębnej znajomości jednego z języków urzędowych UE oraz dobrej znajomości drugiego języka;
 • o staż mogą ubiegać się tylko osoby, które nie miały przyznanego innego płatnego stażu lub odpłatnego zatrudnienia przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej, przez posła lub grupę polityczną w Parlamencie Europejskim;
 • o staż mogą ubiegać się tylko osoby, które są stanie przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności/-ach (zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie/karta niepełnosprawności wydana przez władze krajowe).

Oferta stażowa obejmuje:

 • miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1213,55 euro (2012);
 • koszty dodatkowe związane z niepełnosprawnością – koszty dodatkowe bezpośrednio związane z ich niepełnosprawnością mogą być pokryte do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego stypendium, zgodnie z art. 20 ust. 8 Przepisów wewnętrznych;
 • zwrot kosztów podróży na początku i na końcu stażu;
 • ubezpieczenie.

Terminy zgłoszeń:

15 sierpnia do 15 października 2014 – na staże rozpoczynające się 1 marca 2015

15 marca do 15 maja 2015 – na staże rozpoczynające się 1 października  2015

Czas trwania: 5 miesięcy

Więcej na: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/007cecd1cc/Traineeships.html

3. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych

3. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. W tym roku, podobnie jak w czasie ubiegłorocznej edycji, przewidziane są dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 5 tys. zł,

II miejsce – 3 tys. zł,

III miejsce – 2 tys. zł.


Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca 2014 roku.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski i Adam Ziemianin.

Do utworów należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • wypełnioną i podpisaną własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) kartę zgłoszeniową;
 • zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika;

Kartę zgłoszeniową, oświadczenie uczestnika oraz regulamin konkursu można pobrać pod adresem: www.republikamarzen.org

Wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2014, podczas 11. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty na Rynku Głównym w Krakowie. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Paulina Walotek, nr telefonu: (12) 415 10 33, +48 661 22 33 16, e-mail:

paulinawalotek@republikamarzen.org

Obchody „Międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnością” – 4 grudzień 2013

Czy można żyć bez barier?” – pod takim hasłem na Uniwersytecie Zielonogórskim obchodzony będzie dzień poświęcony studentom z niepełnosprawnością. Najważniejszym wydarzeniemtego dnia będzie spotkanie Rady Studentów Niepełnosprawnych UZ z Radą Studentów Niepełnosprawnych z PWSZ z Legnicy, które33go uczestnicy dyskutować będą o problemach i potrzebach tej grupy studentów oraz barierach, jakie napotykają.

Przygotowaniem tego niecodziennego spotkania zajęła się Rada Studentów Niepełnosprawnych UZ oraz Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2013 roku w godzinach od 1200-1400, w campusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy Al. Wojska Polskiego 69 i jest jednym z przedsięwzięć Rady podjętych dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych ustanowionego przez ONZ na dzień 3-4 grudnia.

W programie przewidziano również zabawy sportowe, promujące grę w Boccia. Wszyscy studenci chcący spróbować swoich sił w tej niecodziennej dyscyplinie portowej będą mieli na to szansę w dniu 4 grudnia 2013 roku. Pokaz odbywał się będzie w Holu budynku A-16, przy Al. Wojska Polskiego 69, w godzinach od 1000 do 1300.

Imprezie towarzyszyć będzie wystawa zdjęć „Osoba niepełnosprawna w bibliotece”.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Helena Ochonczenko,     Dr Marcin Garbat

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO NA UZ

KU AZS UZ organizuje sekcję tenisa stołowego dla studentów z niepełnosprawnością. Treningi odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Prostej 39.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w zajęciach prosimy zgłaszać się do Pana Jana Chełmickiego – instruktora tenisa stołowego – tel. 668344556, lub do biura Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2013 roku.

Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.