PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

czwartek, wrzesień 24, 2020
Rozmiar tekstu

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wzorem lat ubiegłych – we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji organizuje 20 maja 2015 r. „Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych”. W jego trakcie będzie można uzyskać szereg porad, nie tylko z zakresu ZUS-u, jak również innych instytucji.

Akcja będzie okazją do upowszechniania informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

W tym dniu, w siedzibie Oddziału ZUS w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 65,
w godzinach od 9.00 do 14.00, zostanie zorganizowane forum ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Integracja, Narodowego Funduszu Zdrowia i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie zaproszone instytucje działają na rzecz osób niepełnosprawnych.  Eksperci będą udzielać informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym zasad wypełniania i kompletowania dokumentów oraz możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Akcja  pozwoli także na zaprezentowanie różnorodnych produktów i usług, z których korzystają osoby niepełnosprawne.  Szczególnie zapraszamy osoby z wadami wzroku oraz ich rodziny i opiekunów do specjalnie utworzonego punktu konsultacyjnego, gdzie tyflospecjaliści będą służyli pomocą m.in. w doborze sprzętu rehabilitacyjnego czy uzyskaniu dotacji na specjalistyczny sprzęt. W punkcie medycznym będzie możliwość skorzystania z drobnych porad pielęgniarskich, ale także będzie można dokonać pomiaru cukru, ciśnienia.

Również w podległych Inspektoratach w Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie i Nowej Soli w godzinach od 9.00 do 14.00 uruchomione zostaną dodatkowe  stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych, prewencji rentowej, świadczeń oraz zaproszonych instytucji.

Pokaz filmu "Downtown" i spotkanie z reżyserem i producentem filmu Piotrem Śliwowskim

DOWNTOWN - Miasto Downów to film opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena. Postanowił on, używając stylistyki zarezerwowanej dla reklamy, sfotografować kilkanaście osób z zespołem Downa. Fotografowani modele, ubrani w kreacje, specjalnie zaprojektowane dla nich przez czołowych polskich projektantów, wcielają się w role bohaterów swoich marzeń..

Przez półtora roku towarzyszyliśmy z kamerą Bohaterom i Bohaterkom projektu,  filmowaliśmy pierwsze spotkania Oiko Petersena z modelami, ich rodzicami i opiekunami, obserwowaliśmy kształtowanie się ich wzajemnych relacji, poznawanie się i zdobywanie zaufania. Oiko szukał odpowiedzi na pytania: jaki jest świat Downów? Jaka jest ich wrażliwość, temperamenty, zainteresowania i marzenia? Jacy są?

Świat osób z zespołem Downa okazał się zaskakujący zarówno dla Oiko Petersena, jak i dla nas. Ich bezgraniczna szczerość, naiwność i prostota myślenia są tutaj wartością; jak sam Oiko mówi w filmie "nie spotkałem w życiu prawdziwszych ludzi..." Podróż do Downtown - Miasta Downów pozwoliła nam zapomnieć o sztucznym podziale na my-oni  i na nowo zdefiniować pojęcie normalności    - Piotr Śliwowski, Marta Dzido.

 

Terminy pokazów filmu "Downtown" i spotkań z reżyserem i producentem filmu Piotrem Śliwowskim

w dniach 10 i 11 maja.

10 maja (niedziela) w godzinach pomiędzy 15.00 a 18.00

11 maja (poniedziałek)w godzinach pomiędzy 10.00 a 14.00

DOWNTOWN - Miasto Downów

Film dokumentalny, czas: 54 min.

reżyseria, zdjęcia, montaż: Piotr Śliwowski, Marta Dzido

produkcja: Emotikonfilm Piotr Śliwowski, 2010 Polska

film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Zaproszenie na I Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnością Łódź 2015

ZAPROSZENIE

I Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami Łódź 2015

w dniach 17-19.04.2015.

Tematem przewodnim naszego spotkania jest chęć stworzenia ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej studentów z niepełnosprawnościami. Na konferencji postaramy się ustalić jej misje, cele i sposoby ich realizacji. Ponadto poruszymy kwestie związane ze strukturą organizacji jak i określimy poziom współpracy z innymi podmiotami oraz wyznaczymy wizje rozwoju naszej przyszłej organizacji.

Opłata konferencyjna*:

 • Ø 350 zł pokój jednoosobowy
 • Ø 250 zł pokój dwuosobowy**

Wszystkich chętnych zapraszamy do prelekcji !

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 kwietnia 2015 po kliknięciu tutaj

Rada Studentów z Niepełnosprawnością
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116 (budynek A30)
90-924 Łódź
tel.: (042) 631 28 87
tel./fax: (042) 631 38 87

"Pełno spraw dla niepełnosprawnych" - spotkanie w Zielonej Górze

W środę 19 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Chrobrego 1-3-5 odbędzie się spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. Uczestnikom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej czy dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Swoją działalność przedstawią też instytucje, które na co dzień zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie do dnia 18 listopada 2014 r. do godziny 15:00 zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie: http://www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Pelno-spraw-dla-niepelnosprawnych-spotkanie-w-Zielonej-Gorze

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 4565 535.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w spotkaniu wezmą tylko zgłoszone osoby! Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

STUDENT II 2014

 Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: www.pfron.org.pl/download/1/3401/Kierunkidzialanorazwarunkibrzegowe-2014.pdf

Aktualne warunki dofinansowania  (wysokość i zasady) wynikają z ust. 9-14 ww. dokumentu

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Od bieżącego roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
  • „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku (czytaj rozdział VII programu).

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze intensywne prace dotyczące modyfikacji dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Termin ten nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur dotyczących realizacji programu.

Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.