PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

niedziela, październik 02, 2022
Rozmiar tekstu

Liczba i struktura studentów z niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Liczba i struktura studentów z niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski został utworzony z połączenia dwóch uczelni: Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, posiadających bogate tradycje na różnorodnych płaszczyznach życia akademickiego i społecznego. Pociągnęło to i nadal pociąga za sobą wiele istotnych problemów i wymaga stworzenia nowych wzorców i schematów działania. Strukturę dzisiejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 10 wydziałów.

Niż demograficzny spowodował spadek liczby studentów ogółem. O skali problemu świadczą dane Głównego Urzędu Statystycznego (Sytuacja demograficzna w Polsce, GUS 2008) (Sytuacja demograficzna w Polsce, GUS, 2008), według których w ostatnich trzech latach liczba osób w wieku 20-24 lata spadła prawie o 300 tys. Co gorsze, tendencja ta będzie utrzymana. To powoduje, iż z każdym rokiem maleje też liczba studentów. Dotyczy to także Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wroku akademickim 2000/2001 liczba niepełnosprawnych studentów wahała się w granicach 45 osób, na ponad 23132 studentów ogółem. Dziesięć lat później, wroku akademickim 2009/2010 liczba niepełnosprawnych studentów wzrosła dziesięciokrotnie – do 471 osób, zaś liczba studentów ogółem zmalała o ponad 1/3, do 16238 osób. Obecnie w Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje 15408 studentów, a wśród nich 511 studentów posiadających orzeczenia o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności (rysunek 3) [1].

Pomimo niżu demograficznego zaznacza się i to wyrażanie wzrost liczby studentów z niepełnosprawnościami. Dynamikę wzrostu liczby tych studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim wyraźnej widać w liczbach względnych – w relacji do studentów ogółem. W roku akademickim 2000/2001 studenci z niepełnosprawnościami stanowili zaledwie 0,19% wśród ogółu studentów. W roku akademickim 2003/2004 – 0,52% ogółu studentów, 2004/2005 już 0,67%, 2005/2006 – 1,36%, 2006/2007 – 1,56%, a w 2007/2008 – 2,06%. Aktualnie studenci legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią ponad 3,31% ogółu studentów Uniwersytetu (tabela 1). Należy zauważyć, iż jest to wskaźnik dość wysoki – wśród uczelni krajowych jeden z najwyższych. Do niedawna wskaźnikiem powyżej 3% mogła się pochwalić jedynie Akademia Siedlecka (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), która obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego była pionierem w zakresie kształcenia niepełnosprawnych na poziomie akademickim.

Tabela. 1 Liczba studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2000-2011.

Rok akademicki Studenci ogółem Studenci niepełnosprawni Odsetek niepełnosprawnych do pełnosprawnych
(w liczbach bezwzględnych) (w %)
2000/2001 23 132 45 0,19
2002/2003 23 107 76 0,32
2003/2004 23 144 121 0,52
2004/2005 22 648 152 0,67
2005/2006 20 640 281 1,36
2006/2007 18 360 358 1,94
2007/2008 18 239 376 2,06
2008/2009 16 776 405 2,43
2009/2010 16 238 470 3,01
2010/2011 16 171 510 3,20
2011/2012 15 408 511 3,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zdecydowana większość studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego studiuje w systemie stacjonarnym. W 2011 r. stanowili oni 62% ogółu studentów niepełnosprawnych. Rok wcześniej 60,4%, a w 2009 r. – 65%. Dynamika wzrostu studentów z niepełnosprawnościami jest większa w przypadku studiów niestacjonarnych (rysunek 2).

Tabela 2. Liczba studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2001-2011 wg przyczyny niepełnosprawności i systemu studiów (w liczbach bezwzględnych).

Studenci niepełnosprawni Ogółem Niesłyszący i słabo słyszący Niewidomi i słabo widzący Narządu ruchu Inne rodzaje niepełnosprawn.
Chodzący Nie chodzący
2001 ogółem 45 2 2 19 2 20
W tym studia Dzienne 39 2 2 13 2 20
Zaoczne 6 6
2002 ogółem 76 3 7 25 7 27
W tym studia Dzienne 62 3 7 24 2 26
Zaoczne 7 1 5 1
2003 ogółem 121 4 4 24 9 83
W tym studia Dzienne 111 3 4 21 5 81
Zaoczne 10 1 3 4 2
2004 ogółem 152 3 6 27 2 114
W tym studia Dzienne 134 3 5 22 2 102
Zaoczne 18 0 1 5 0 12
2005 ogółem 281 13 28 68 3 169
W tym studia Dzienne 243 9 24 62 3 145
Zaoczne 38 4 4 6 0 24
2006 ogółem 358 17 43 70 3 152
W tym studia Stacjonarne 298 15 41 64 3 175
Niestacjonarne 60 2 2 6 0 49
2007 ogółem 376 17 57 104 14 184
W tym studia Stacjonarne 253 11 42 74 6 120
Niestacjonarne 123 6 15 30 8 64
2008 ogółem 405 19 54 121 9 202
W tym studia Stacjonarne 264 15 39 77 6 127
Niestacjonarne 141 4 15 44 3 75
2009 ogółem 470 30 72 162 14 192
W tym studia Stacjonarne 284 19 48 97 10 110
Niestacjonarne 186 11 24 65 4 82
2010 ogółem 510 27 67 131 19 266
W tym studia Stacjonarne 315 17 51 71 12 164
Niestacjonarne 195 10 16 60 7 102
2011 ogółem 511 36 78 140 20 237
W tym studia Stacjonarne 316 22 49 87 13 147
Niestacjonarne 195 14 29 53 7 90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studia niestacjonarne, dawniej zwane zaocznymi, to alternatywny sposób studiowania. Dają one możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności udziału w codziennych zajęciach na uczelni. Za naukę w systemie studiów niestacjonarnych, w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Zielonogórskim, pobierana jest opłata. Mimo to, taki system studiowania cieszy się popularnością wśród niepełnosprawnych. Niestacjonarny sposób studiowania zbudowany jest na prostej koncepcji regularnych, weekendowych zjazdów (najczęściej sobota-niedziela, rzadziej piątek-niedziela, lub piątek-sobota). Program studiów jest porównywalny z programem studiów dziennych, natomiast na pewno podany jest, ze względów czasowych, w skondensowanej formie.

Niestacjonarny system nauki sprawia, iż studenci, otrzymują pewną ilość materiału do nauki „do domu”. Z jednej strony jest to pewne wyzwanie, ponieważ w pewnym sensie student sam „dozuje” sobie dawkę materiału do przyswojenia i nauki. Wymaga to pewnej determinacji i poświęcenia. Jednakże z drugiej strony – stanowi duże ułatwienie w procesie edukacji szczególnie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Należy tutaj podkreślić, iż nie oznacza to zmniejszania wymagań merytorycznych, które obowiązują na danym kierunku studiów, jest to jedynie rozwiązanie „techniczne”. Z powodu wielu barier niepełnosprawnych studentów, które znajdują się w otoczeniu, nauka w domu, jest po prostu rozwiązaniem optymalnym. Stanowi niezbędną kompensację ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, a zatem jest elementem wyrównania szans osób niepełnosprawnych w stosunku do pozostałych studentów. Rzetelność tej formy edukacji pokazują wyniki egzaminów semestralnych i oceny w indeksie. Egzaminy odbywają się na takich samych zasadach jak dla studentów studiów stacjonarnych. W przypadku niepełnosprawnych studentów problemem są ćwiczenia i inne zajęcia praktyczne, na których jest mniej czasu też niż na studiach stacjonarnych.

Niestacjonarny tryb studiowania wymaga bez wątpienia zwiększonego zaangażowania ze strony studenta. Często bowiem pewną część materiału trzeba przestudiować we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia. Trudno jednak zaprzeczyć znanej akademickiej maksymie, że większość czasu student powinien spędzać w bibliotece. A skoro tak, to mniej zasobne w wiedzę zajęcia można sobie skutecznie odbić w książkach, wszystko konsultując, jeśli zajdzie taka potrzeba, z wykładowcami w czasie ich dyżurów. Największym plusem studiów zaocznych jest spora swoboda. To luksus zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, którym trudno byłoby połączyć rehabilitację ze studiami dziennymi. Ten komfort jest jednak możliwy przy pełnej odpowiedzialności i dużym samozaparciu.

Uniwersytet Zielonogórski to przede wszystkim bardzo zróżnicowane kierunki studiów, jakie podejmują studenci w celu znalezienia lepszej pracy oraz w celu rozwinięcia swoich zainteresowań w konkretnym kierunku. Studia na uniwersytecie kształtują też wartości, jakie już posiada dana osoba, a które nabyła w czasie edukacji na niższych szczeblach. Jest to swego rodzaju przygotowanie do wykonywania w przyszłości konkretnego zawodu, z jakim są przedmiotowo związane.

Studenci z niepełnosprawnością studiują na wszystkich dziesięciu wydziałach, w zdecydowanej większości w systemie stacjonarnym. Najwięcej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (188 osób), Humanistycznym (105 osób), Ekonomii i Zarządzania (76 osób) i Mechanicznym (48 osoby). Najmniej liczne wydziały to: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (3 osoby) oraz Wydział Fizyki i Astronomii (3 osoby). Najczęściej wybierane kierunki przez studentów z problemem niepełnosprawności to: pedagogika, historia, mechanika, zarządzanie i marketing, informatyka. W przeciągu pięciu lat studentów z niepełnosprawnościami ubyło na trzech wydziałach: Wydziale Fizyki i Astronomii, Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydziale Nauk Biologicznych. Pozostałe wydziały notują systematyczny wzrost liczby takich studentów. Największy jest obserwowany na Wydziale Ekonomii i Zarządzania – o 20% w porównaniu do roku poprzedniego i o 240% w przeciągu pięciu lat, Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – odpowiednio 16% i 48% oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska – o 15% i 19%.

Tabela 3. Liczba studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2008-2011 na poszczególnych wydziałach (w liczbach bezwzględnych).

Wydział Studenci z niepełnosprawnościami
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Razem 358 376 405 470 510 511
Artystyczny 17 16 16 16 16 9
Ekonomii i Zarządzania 31 31 34 63 76 76
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 31 34 39 43 40 26
Fizyki i Astronomii 9 6 6 1 2 13
Humanistyczny 76 83 94 99 101 105
Inżynierii Lądowej i Środowiska 32 26 22 33 38 40
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 10 8 8 3 4 3
Mechaniczny 39 40 48 53 50 48
Nauk Biologicznych - - 19 16 16 13
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 113 124 130 144 167 188

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego to właśnie te kierunki zyskują tak ogromne zainteresowanie wśród studentów z niepełnosprawnościami? Dzieje się tak, ponieważ młodzi ludzie coraz rzadziej studiują dla przyjemności czy też, dlatego by poszerzać własne horyzonty wiedzy i zainteresowań. Traktują oni coraz częściej studia, jako klucz, który pozwoli im otworzyć drzwi do kariery. Widzą w studiach, sposób na zapewnienie sobie w przyszłości dobrego startu. Torują sobie tym samym drogę do zapewnienia sobie lepszego i pewniejszego bytu. Takie przekonania powodują, iż coraz rzadziej istnieje studiowanie dla przyjemności a osoby z niepełnosprawnościami wybierając dla siebie odpowiednie kierunki, biorą pod uwagę przede wszystkim swoje dobro, ale mają też na uwadze przyszłość swojej rodziny, którą planują też założyć.

Tabela 4. Liczba studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2006-2011 wg stopnia niepełnosprawności (w liczbach bezwzględnych).

Stopień niepełnosprawności   Studenci z niepełnosprawnościami
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Razem 358 376 405 470 510 511
Znaczny 38 47 52 61 65 119
Umiarkowany 242 250 268 267 358 346
Lekki 78 79 85 77 87 46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W przeciągu 10 lat zmieniła się struktura niepełnosprawnych studentów wg stopnia niepełnosprawności. W 1998 r. zdecydowana większość studentów z niepełnosprawnością miała przyznany lekki stopień niepełnosprawności (72,2%). 10% studentów legitymowała się posiadaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 17,2% studentów – posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2011 r. odpowiednio: 67,7% z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 9,1% z lekkim stopniem oraz 23,2% ze znacznym stopniem (tabela 4).

Tabela 5. Liczba studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2006-2010 wg rodzaju niepełnosprawności (w liczbach bezwzględnych).

Rodzaj niepełnosprawności Studenci z niepełnosprawnościami
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Razem 358 376 405 470 510 511

01-U upośledzenie umysłowe

2 0 0 1 3 1

02-P choroby psychiczne

10 5 8 13 28 22

03-L zaburzenia narządu głosu, mowy i choroby słuchu

23 26 19 30 27 36

04-O choroby narządu wzroku

55 60 54 72 67 78

05-R upośledzenie narządu ruchu

91 131 130 176 150 160

06-E epilepsja

12 20 19 17 27 37

07-S choroby układu oddechowego i krążenia

54 60 57 57 69 67
08-T choroby układu pokarmowego 9 6 12 8 10 12
09-M choroby układu moczowo-płciowego 12 15 18 19 25 14

10-N choroby neurologiczne

20 20 21 23 29 39
11-I inne 49 38 67 54 77 44
12-C całościowe zaburzenia ustrojowe - - - - - 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2011 r. najliczniejszą grupę stanowią studenci z upośledzeniem narządu ruchu (31,3%), chorobami narządu wzroku (15,3%), układu oddechowego i krążenia (13,1%). Choroby słuchu i zaburzenia narządu głosu, mowy posiada 7,1% studentów. Studiują również osoby z chorobami neurologicznymi, układu moczowo-płciowego oraz innymi schorzeniami. Podobnie jak na innych uczelniach zaznacza się wzrost studentów posiadających orzeczenia a tytułu chorób psychicznych. W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Zielonogórskim było zarejestrowanych 22 takich studentów. W porównaniu do roku 2009/2010, w którym studiowało 13 takich studentów, jest to ponad dwukrotny przyrost (tabela 5).

Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.